uch4X cP^]VZZ' QXPZPS[R) B?2% +((5V__ eXXX`%d]V(Ra_\$cadcZ^QD79>ORRXMVY_^NYOO d]V%ZY;LYO`[MMR>ORRXM6\NM^VZZ'6U^1-0O`TSXc_N))6U^ c_S'_eZR(=@;WSa *'7Sa40( '5. 40>f[Q'?d.e *, $K#(6/* )7Sa40()>7?+^W_)?5B))/M^R)#(1L`O+&CP^]VZZ(c(CP^]VZZ((-\XYO[__(@.;<2 b &1(0ZYWRY`]+&.WUQ[XQXa/M^R)#(.WUQ[XQXa/M^R))3U^ALNVRAQ\`T[X+LXVRWQ ZL^]U # 29,0,L&3U^ALNVRAQ\`T[X+&?P_YY``S\Y*=bM2VRT&=Q]\Wa^VZZ((=bM4STS3\\`\(/#)?_O3UQU2^Yb[*'4-ALNVR))7[Mb^*,'6\Na]+&A`NO` 8K[P) *'<\VXQ\:Td( '5. 40>f[Q'?d.e *, $",(6/* )<\VXQ\:Td().[Xa][V@TfO+'-\Y`\\W?SgP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-$!/!#,! &. -&/#8/#-&!. $,%/#,%!. $-&". $ ,%$. $"-&%/#,%. $-&. $,%!. $-&"/#",%%. $#-&/#,% . $-&!8-&"/#",%%. $#-&/# ,%". $!-&$;-&%/#!:/#!,%.#",!#/"!,$!%.& '0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ'" YKe( ("&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(" &=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+!)?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* Q .S (@PZ]R>Q[+&>UdR,XVRWQ((A`NO`))?aLR^ 6NYQ'((:_TYO_8Ub+ (31 5.Ad\O* @b1c(/%.&40( ':_TYO_8Ub+'/Y[_^YY>UdR)(0ZZ^_ZX=VeQ((=VeQ+YWQVR))1aVY9MWR). $ '0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ'$ YKe($(!&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(" &=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+")?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* -.. '=RY_O@P]((@TfO.WXOYP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-"$/#$,$/"-%. #,$ . #-%!/"!,$$. #"-%%/",$. #-% /" ,$#. #!-&/#8/#-&!. $,%/#,%". $!-&$/#$,%. $-&/#-&. $-&"/#",%%. $#-&/#,% . $;. $ -&#/# ,%. $-&$;-&%/#!:/#!,!#/"!- $/%#,$!#(3`XV;LYO+&@TfO XUX* !# WNc) ! +)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* QT? 'QX`PQ[+&>UdR,XVRWQ((A`NO`))?aLR^ 6NYQ'((:_TYO_8Ub+ (31 5.Ad\O* @b1c(/%-&40( ':_TYO_8Ub+'/Y[_^YY>UdR)(0ZZ^_ZX=VeQ((=VeQ+YWQVR))1aVY9MWR). #-% /#,%7,%/#-&. $,% . $-&". $ ,%&. $-&/#,%". $ -&#/##,%&. $-&/#,%"9,%#. $!-&$/#$,%. $-&!/# #=/# $,%9,%. $ '0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ'" YKe( !("!&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(" &=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+%)?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* -A S (@PZ]R>Q[+&>UdR,XVRWQ((A`NO`))?aLR^ 6NYQ'((:_TYO_8Ub+ (31 5.Ad\O* @b1c(/%-&40( ':_TYO_8Ub+'/Y[_^YY>UdR)(0ZZ^_ZX=VeQ((=VeQ+YWQVR))1aVY9MWR).-!#8-%. #,$/"-%/"",$%. ##-%/",$. #-% /" ,$#. #!-&/#8/#-&!. $,% . $-&". $ ,%$. $"-&%/#,%!. $-&$/#,%!. $;. $ -&#/##,%&. $-&/# ,% . $-&!/# !,%$. $">. $#-&8-&/#!,% .#"&1aVY9MWR))>UdR YS[(!# ZLd')""'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\(( &=Q`R]_O@P]((=RY_O=Z_(&>QX`PQX`P?O^)! /- ? '=RY_O@P]((@TfO.WXOYP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-!/":/"-%. #,$/",$$. #"-%%/",$. #-%/",$". # -%#/#,%7,%/#-&. $-&!/#!-&". $!-&$/#$,%. $-&!/##,%. $-&!8-&"/#",%%. $#-&/# ,%. $-& /# ,%#. $!-&$;-&%/#!:/#!,%. $ - $(3`XV;LYO+&@TfO XUX* % WNc) +$)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* >. @ (?PbO_^Q=R\*'?O[^Q:\^*(@PZ]R;[]+&@PZ]R>Q[+ ./ A )?O[^Q=R\*'=VeQ+YWQVR))@_OP_((>bMQ] 7MXR());^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).&".'31) &;^SZP^7Vc*&0ZZ^_ZX=VeQ()/Y[_^YY>UdR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(/"-%. #,$/" ,$%. ##-%/",$ . #-%!/"!,$$. $-&6-& . $,% . $-&!/#!-&". $!-&%/#,%. $-&!/##,%&. $-&!8-&"/#",%%. $#-&/# ,%". $!-&$;-&8-&/#!,$!%(3`XV;LYO+&@TfO XUX* ! WNc) #!" + !)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* QT? 'QX`PQX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* " +&=]UWR]9Se) &6/ 31?eZR(>e/d +-#"+)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,!%. "#-%/",%/#-&$/#-&. $-&/ $,!#.& '0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ'! YKe( $#("!!&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(" &=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+")?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* Q.R '=RY_O@P]((@TfO.WXOYP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-"$/#$,$ . #-&. $,%%. $,% /#,% .!#- $/% !&1aVY9MWR))>UdR YS[(" ZLd'!#")! "'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((Q[+ R-Q &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* # +&=]UWR]9Se) &6/ 31?eZR(>e/d +-#",)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,!%. ",#/!-$!. ";. "-$!/!!,#. "-$/",%/#-&$/#-&. $-"/ $",!.!#!-%#/% "&1aVY9MWR))>UdR YS[(! ZLd' ) '=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((QX`PQX`P?O^)! / A. '=RY_O@P]((@TfO.WXOYP*'>bMQ]+&A`NO` 8K[P) % *'<\VXQ\:Td( '5. 40>f[Q'?d.e *, $&-(6/* )<\VXQ\:Td().[Xa][V@TfO+'-\Y`\\W?SgP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-$!/#,%!. $-&%/# "&1aVY9MWR))>UdR YS[($! ZLd'")'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((Q[+ ,S- &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* % +&=]UWR]9Se) &6/ 31?eZR(>e/d +-# +)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,!#. $'0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ' YKe(!(#&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_("&=Q`R]_O=Z_((QX`PQX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* ));^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).&.'31) &;^SZP^7Vc*&0ZZ^_ZX=VeQ()/Y[_^YY>UdR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(/!#,! &. -%. #,$/"-% /" ,$#. #!-%$/"$,$. #-%/" ,$#. #!-&!/#",%%. $-&. $,%. $!-!%/!$,$!%.& '0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ'" YKe( !("!&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(" &=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+%)?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* -A @ (@PZ]R>Q[+&>UdR,XVRWQ((A`NO`))?aLR^ 6NYQ' +&=]UWR]9Se) &6/ 31?eZR(>e/d +-#$+)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,%#/#!-%)2_YW:KZP*'?SgP WVY) # XMb* !# * (@TfO+'?SgP3\\`\('=VeQ1_ZaZ+&?PbO_^Q:\^*!(?PbO_^Q:\^*'>OcP^]R>Q[+ RS> &=Q`R]_O@P]((=RY_O=Z_( #&>QX`PQX`P?O^)! @QT )?O[^Q=R\*'=VeQ+YWQVR))@_OP_((>bMQ] 7MXR( *'<\VXQ\:Td( '5. 40>f[Q'?d.e *, $%,(6/* )<\VXQ\:Td().[Xa][V@TfO+'-\Y`\\W?SgP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-""/#",%". $#-&)2_YW:KZP*'?SgP WVY) " XMb* !! *! (@TfO+'?SgP3\\`\('=VeQ1_ZaZ+&?PbO_^Q:\^*(?PbO_^Q:\^*'>OcP^]R>Q[+ R@- &=Q`R]_O@P]((=RY_O=Z_("&>QX`PQX`P?O^)! S+. )?O[^Q=R\*'=VeQ+YWQVR))@_OP_((>bMQ] 7MXR( *'<\VXQ\:Td( '5. 40>f[Q'?d.e *, $-(6/* )<\VXQ\:Td().[Xa][V@TfO+'-\Y`\\W?SgP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-!/##,%. $"-&/# !&1aVY9MWR))>UdR YS[(# ZLd'!%)!!"'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((Q[+ R-+ &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* ));^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).&/'31) &;^SZP^7Vc*&0ZZ^_ZX=VeQ()/Y[_^YY>UdR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(/#$-d!!!&1aVY9MWR))>UdR YS[("! ZLd' ) "'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((QX`PQX`P?O^)! - T, '=RY_O@P]((@TfO.WXOYP*'>bMQ]+&A`NO` 8K[P) ((:_TYO_8Ub+ (31 5.Ad\O* @b1c(/%"/&40( ':_TYO_8Ub+'/Y[_^YY>UdR)(0ZZ^_ZX=VeQ((=VeQ+YWQVR))1aVY9MWR)."-&/#!,%$.!!'0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ'"" YKe("(&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_("&=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+)?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* -0 @ (@PZ]R>Q[+&>UdR,XVRWQ((A`NO`))?aLR^ 6NYQ'" +&=]UWR]9Se) &6/ 31?eZR(>e/d +-#+)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,%(3`XV;LYO+&@TfO XUX* !"! WNc) %"" +")?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* QT? 'QX`P0 S (@PZ]R>Q[+&>UdR,XVRWQ((=VeQ+YWQVR))1aVY9MWR)." -"$/#,%&."#'0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ' YKe(&#(!!&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(" &=Q`R]_O=Z_((OcP^]R>Q[+&@PZ]R;[]+#)?O[^Q:\^*'?O[^Q=R\* Q ?- (@PZ]R>Q[+&>UdR,XVRWQ((A`NO`))?aLR^ 6NYQ'# +&=]UWR]9Se) &6/ 31?eZR(>e/d +-#!+)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,!. $!-"/!, !(3`XV;LYO+&@TfO XUX* " WNc) $ +!)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+)>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* Q0? 'QX`P &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* "));^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).& .'31) &;^SZP^7Vc*&0ZZ^_ZX=VeQ()/Y[_^YY>UdR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(/ ,$#. #!-&%/!$&1aVY9MWR))>UdR YS[(%# ZLd'")"'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((Q[+ ./- &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* #));^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).&#/'31) &;^SZP^7Vc*&0ZZ^_ZX=VeQ()/Y[_^YY>UdR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(/#!&1aVY9MWR))>UdR YS[(% ZLd'#)"'=VeQ()>UdR2^Yb[*)?SgP3\\`\((Q[+ .-- &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,%%(3`XV;LYO+&@TfO XUX* " WNc) " +)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* QT? 'QX`PQX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* ));^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).&0'31) &;^SZP^7Vc*&0ZZ^_ZX=VeQ()/Y[_^YY>UdR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(.,% (3`XV;LYO+&@TfO XUX* !! WNc) %" +!$)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* Q ./ (?PbO_^Q=R\*'?O[^Q:\^*(@PZ]R;[]+&@PZ]R>Q[+ ./ A )?O[^Q=R\*'=VeQ+YWQVR))>UdR,XVRWQ((0bWX8NXQ(/!,#".# -&#/"!,"(3`XV;LYO+&@TfO XUX* "% WNc) # +)?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+%#)>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* >0 - (?PbO_^Q=R\*'?O[^Q:\^*(@PZ]R;[]+&@PZ]R>Q[+ ./ A )?O[^Q=R\*'=VeQ+YWQVR))@_OP_((>bMQ] 7MXR( *'<\VXQ\:Td( '5. 40>f[Q'?d.e *, $!-(6/* )<\VXQ\:Td().[Xa][V@TfO+'-\Y`\\W?SgP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-& )2_YW:KZP*'?SgP WVY) "" XMb* ! *(@TfO+'?SgP3\\`\('=VeQ1_ZaZ+&?PbO_^Q:\^*!(?PbO_^Q:\^*'>OcP^]R>Q[+ RS> &=Q`R]_O@P]((=RY_O=Z_( !!&>QX`PQX`P?O^)! / .. '=RY_O@P]((@TfO.WXOYP*'>bMQ]+&A`NO` 8K[P) ((:_TYO_8Ub+ (31 5.Ad\O* @b1c(/% (6/* )<\VXQ\:Td().[Xa][V@TfO+'-\Y`\\W?SgP*'?SgP-VYPXO+&3`XV;LYO+-&!8'0bWX8NXQ((=VeQ ZTZ' YKe( !#("&>UdR)(=VeQ1_ZaZ+(@TfO4][_]))=Q`R]_O=Z_(!&=Q`R]_O=Z_((QX`P &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'@_OP_ 9LZO* ));^SZP^7Vc* )40 6/@c]P) Ac0b).&)5.+ (=]UWR]9Se)(-\Y`\\W?SgP*&.[Xa][V@TfO+&@TfO.WXOYP*'2_YW:KZP*,%#(3`XV;LYO+&@TfO XUX* ! WNc) $$$ +!")?SgP*&@TfO4][_])&>UdR2^Yb[*'>OcP^]R;[]+ )>OcP^]R;[]+&?PbO_^Q=R\* -., 'QX`P &>QX`P?O^))?SgP-VYPXO+&?aLR^*'-VYPXO 40'((8NXQ('8NXQ((0bWX8NXQ(.&1aVY9MWR))>Q\\W[Qf)-(@P^YYZSc+&=L`^R]Z(&;M^aP^X+&,XVRWQ((+YWQVR 5.* +&;LYO+(;LYO+&3`XV;LYO+-$/ "&1aVY9MWR))>Q\\W[Qf).!'=R][V\Re((:N_`O_Y*(=L`^R]Z((.WXOYP*'-VYPXO 40'((8NXQ('8NXQ((0bWX8NXQ(/!,#".# -! )2_YW:KZP*'?O_ZXYTd*-#/$/")?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf));M^aP^X+). $ ;. $ '0bWX8NXQ((=R][V\Re(/%.&/%.&;`XV&>Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf).#(@P^YYZSc+&=L`^R]Z(&;M^aP^X+&,XVRWQ((+YWQVR 5.* ))9MWR)):KZP*'2_YW:KZP*,%#/#!'0bWX8NXQ((=R][V\Re(/%!/%!)?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf).& (@P^YYZSc+&=L`^R]Z(&;M^aP^X+&,XVRWQ((+YWQVR 5.* #))9MWR)"):KZP*'2_YW:KZP*,%&(3`XV;LYO+&@P^YYZSc+-#"'=R][V\Re((:N_`O_Y*(=L`^R]Z((.WXOYP*'-VYPXO 40' +&;LYO+%&9MWR))1aVY9MWR). $'0bWX8NXQ((=R][V\Re(/%!)?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf).& (@P^YYZSc+&=L`^R]Z(&;M^aP^X+&,XVRWQ((+YWQVR 5.* ))9MWR)):KZP*'2_YW:KZP*,% /#'0bWX8NXQ((=R][V\Re(/%!/%!)?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf))?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf))?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf).& (@P^YYZSc+&=L`^R]Z(&;M^aP^X+&,XVRWQ((+YWQVR 5.* ))9MWR) ):KZP*'2_YW:KZP*,%"9&1aVY9MWR))>Q\\W[Qf):_YW&>Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf))?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf))?O_ZXYTd*'Q\\W[Qf));M^aP^X+)Q\\W[Qf));M^aP^X+)